Detalii de contact

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) Alba , Alba Adresa: Alba Iulia, Str. Vasile Goldis, Nr. 5, cod postal 510007 Telefon: 0258.834.339 Mobil: Fax: Email: secretariat1@casalba.ro Site web: www.casalba.ro

Program de lucru

Luni: --:-- - --:-- Marti: --:-- - --:-- Miercuri: --:-- - --:-- Joi: --:-- - --:-- Vineri: --:-- - --:-- Sambata: --:-- - --:-- Duminica: --:-- - --:--

Contacteaza Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate ( CAS ) Alba , Alba

Intregul sistem sanitar romanesc se afla intr-un proces continuu de transformare radicala. Prin reforma asigurarilor de sanatate initiata in 1997 se face trecerea de la finantarea de catre stat la sistemul de asigurari de sanatate sustinut prin contributii. 
 Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Alba (CAS Alba) isi dedica intreaga activitate in slujba asiguratilor sai ale caror contributii le administreaza cu maxima responsabilitate, conform normelor in vigoare. 
 Suntem deschisi la o colaborare pe termen lung cu toti factorii implicati activ in domeniul sanatatii pentru promovarea calitatii la costuri minime. 
 Carte de vizita 
 Casa de Asigurari de Sanatate Alba este institutie publica, cu personalitate juridica, cu buget propriu, cu sediul in Municipiul Alba Iulia, strada Vasile Goldis, nr.5, judetul Alba si se afla in subordinea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Casa de Asigurari de Sanatate Alba se organizeaza si functioneaza pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului -cadru, aprobat de Consiliul de Administratie al C.N.A.S..
 CAS Alba reprezinta interesele asiguratilor sai. CAS Alba a incheiat contracte cu medicii de familie, cu ambulatoriile de specialitate, precum si cu toate unitatile spitalicesti, serviciul de ambulanta si farmaciile din judet. 
 Consiliul de administratie 
 Consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Alba este alcatuit din 11 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
 a) unul de Consiliul Judetean Alba;
 b) unul de prefect, la propunerea Autoritatii de Sanatate Publica a judetului Alba;
 c) 3 de confederatiile patronale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
 d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, desemnati prin consens;
 e) 2 de Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice Alba;
 f) Presedintele, care este Directorul General al Casei de Asigurari de Sanatate Alba.
 Mandatul membrilor consiliilor de administraéie ale caselor de asigurári este de 4 ani.
 Functionarea CAS Alba este asigurata de cca. 70 de angajati
 Principalele atributii ale CAS Alba conform Statutului propriu 
 Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Alba are urmatoarele atributii: 
 1. sa colecteze contributiile la fond pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - denumita in continuare A.N.A.F..;
 2. sa administreze bugetul propriu;
 3. sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati si sa le comunice C.N.A.S.;
 4. sa elaboreze si sa publice raportul anual si planul de activitate pentru anul urmator;
 5. sa utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contributiilor si recuperarea creantelor restante la contributii pentru fond;
 6. sa furnizeze gratuit informatii, consultanta, asistenta in problemele asigurarilor sociale de sanatate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
 7. sa administreze bunurile institutiei, conform prevederilor legale;
 8. sa negocieze, sa contracteze si sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in conditiile contractului-cadru;
 9. sa monitorizeze numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
 10. poate sa organizeze licitatii in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;
 11. sa asigure, in calitate de institutie competenta, activitatile de aplicare a documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii incheiate de Romania cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestatii, in conditiile respectivelor documente internationale;
 12. controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;13. participa la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente care pot intra in relatii contractuale cu casele de asigurari;
 14. intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli si il transmite spre analiza si aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;15. transmite anual spre aprobare Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lista de investitii;
 16. efectueaza sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si a interesului manifestat de catre acestia fata de calitatea serviciilor medicale;
 17. verifica acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale;
 18. asigura un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;
 19. monitorizeaza numarul serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora;
 20. aplica un sistem informational unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
 21. deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate si prestate asiguratilor in termen, in caz contrar urmand a suporta penalitatile prevazute in contract;
 22. informeaza furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de contractare si a negocierii clauzelor contractuale;
 23. asigura confidentialitatea datelor conform actelor normative in vigoare;
 24. verifica prescrierea si eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 25. raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum si evidenta asiguratilor si a documentelor justificative utilizate;
 26. furnizeaza, la solicitarea Ministerului Sanatatii Publice, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislatiei in vigoare;
 27. urmareste, alaturi de celelalte structuri din sistem implicate, implementarea si efectele strategiilor aplicate si pe baza acestora elaboreaza rapoartele de informare cu propunerile de corectie;
 28. Casa de Asigurari de Sanatate Alba poate derula si activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv inchirieri, proiecte, studii, manifestari stiintifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum si alte activitati in acest sens, aprobate prin hotarare a Guvernului.
 29. alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.